• Gratis levering bij meer dan 95 ilens servicepunten!
  • Persoonlijke service
  • 100% lokaal
  • 100% Belgisch
  • Unizo-e-commercelabel

Retour

Overeenkomstig het wetboek van economisch recht geniet de koper herroepingsrecht. De consument heeft het recht om aan iLens  mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

De koper die van dit herroepingsrecht gebruikt wenst te maken, dient aan iLens  kenbaar te maken het product te willen retourneren, en doet zulks binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst. Hij stuurt het product in een stevige verpakking en per aangetekende zending op eigen kosten terug naar het door hem gekozen servicepunt, dat ook vermeld staat op de verzendnota, met duidelijke vermelding van het bestelnummer en de bankgegevens (IBAN en BIC-nummer ). De koper kan ook verkiezen het product af te geven aan het servicepunt dat op de factuur vermeld staat.

Het servicepunt zal dan binnen de 14 dagen na ontvangst van de terugzending voor de terugbetaling van de goederen zorgen. Terugzendingen zonder de juiste bankgegevens kunnen niet in behandeling genomen worden. 

Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd of de bestelling werd geopend en/of niet in de originele verpakking werd geretourneerd.

Dit herroepingsrecht wordt uitgesloten voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op persoonlijke producten die speciaal voor de koper werden vervaardigd, zoals multifcocale en torische lenzen, kleur- en fantasielenzen of persoonlijke lenzen.

Klik hier voor het Europees modelformulier voor herroeping

 

SERVICE

Klachten i.v.m. de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op het moment van de levering schriftelijk of via e-mail worden meegedeeld, bij gebreke waaraan elk klacht als onontvankelijk zal beschouwd worden. Klachten op grond van verborgen gebreken bij de geleverde zaken of de verstrekte diensten of op grond van verborgen niet-conformiteit dienen schriftelijk of via e-mail te worden meegedeeld binnen 2 maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Een retourzending moet franco en zonder kosten voor iLens zijn en wordt alleen door een  iLens servicepunt geaccepteerd.